پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

اخبار انتصابات مفا
دسته بندي اخبار 
کد خبر : ۱۸۱۹۳۰  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ 
۱۲:۱۷:۱۳
وزیر امور اقتصادی و دارایی طی حکمی علی قادری را به سمت عضو محترم هیات موضوع ماده 251 مکرر قانون مالیات های مستقیم ابقاء کرد.
کد خبر : ۱۸۱۹۲۹  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ 
۱۲:۱۳:۵۵
وزیر امور اقتصادی و دارایی طی حکمی توفیق جمالپور ثمرین را به سمت عضو محترم هیات موضوع ماده 251 مکرر قانون مالیات های مستقیم ابقاء کرد.
کد خبر : ۱۸۱۹۲۸  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ 
۱۲:۷:۵
وزیر امور اقتصادی و دارایی طی حکمی مهدی حسین زاده مقدم را به سمت عضو محترم هیات موضوع ماده 251 مکرر قانون مالیات های مستقیم ابقاء کرد.
کد خبر : ۱۸۱۹۲۷  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ 
۱۲:۳:۳
وزیر امور اقتصادی و دارایی طی حکمی شهرام خاوری را به سمت عضو محترم هیات موضوع ماده 251 مکرر قانون مالیات های مستقیم ابقاء کرد.
طی حكمی از سوی وزیر اقتصاد مشاور وزیر منصوب شد 
کد خبر : ۱۸۱۸۲۹  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ 
۱۴:۱۹:۴۳
وزیر امور اقتصادی و دارایی طی حکمی محمدقاسم پناهی را به سمت مشاور خود منصوب کرد.
کد خبر : ۱۸۱۸۲۸  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ 
۱۴:۹:۲۸
وزیر امور اقتصادی و دارایی طی حکمی امیدعلی پارسا را به سمت معاون وزیر و رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور منصوب کرد.
کد خبر : ۱۸۱۸۳۴  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۸/۰۳/۰۸ 
۱۱:۵۹:۱۹
وزیر امور اقتصادی و دارایی طی حکمی اکبر جهان بخش را به سمت ذیحساب و مدیرکل امور مالی سازمان هواپیمایی کشوری منصوب کرد.
کد خبر : ۱۸۱۸۳۳  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۸/۰۳/۰۸ 
۱۱:۵۳:۰
وزیر امور اقتصادی و دارایی طی حکمی علی ابراهیمی را به سمت ذیحساب و مدیرکل امور مالی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور منصوب کرد.
صفحه1از97123456...97.بعدي.برو

5.3.5.0
V5.3.5.0